Chủ đầu tư lập báo cáo thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở?

Hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Hỏi: (Lê Trung Hưng – [email protected])
Công ty chúng tôi hiện đang tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng và chúng tôi gặp một số vướng mắc xin được Bộ Xây dựng hướng dẫn cách thực hiện như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 có quy định: “Điều 83. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư [121] 1. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định các nội dung sau: a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan; b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có); c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.”

2. Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/0/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định: “ Điều 35. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 1. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) theo quy định tại Điều 82 và Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 5. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định này.”

Chúng tôi xin được hỏi trong trường hợp thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đã được thẩm tra các nội dung tại Khoản 6 Điều 82 và được cơ quan chuyên môn thẩm định các nội dung tại Khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 thì khi đó Chủ đầu tư có phải lập báo cáo thẩm định hay chỉ tổng hợp kết quả thẩm định làm cơ sở phê duyệt?

tham dinh thiet ke

Trả lời:
Về thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định này.”. Đồng thời, pháp luật về xây dựng không quy định về việc Chủ đầu tư phải lập báo cáo thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn)

Thank & Best Regards!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *