Đà Nẵng ‘gom’ thửa đất nhỏ hẹp để làm dự án hoặc cho thuê

(KTSG Online) – UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Theo đó, hàng năm, UBND các phường, xã tiến hành rà soát, đề xuất, báo cáo UBND các quận, huyện danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý trên địa bàn phường, xã. Dựa trên danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý mà UBND các quận, huyện tổng hợp, UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện tổng hợp, phân loại danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đáp ứng đủ các tiêu chí để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sử dụng đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý, trong đó ưu tiên sử đụng vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Cụ thể, đối với các thửa đất sử dụng vào mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất của từng địa phương phù hợp với quy hoạch chung tại khu vực, trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định để đưa quỹ đất vào khai thác.

Đối với các thửa đất sử dựng vào các mục đích khác mà được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND thành phố mà chỉ tiếp giáp với một người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng thì giao đất cho người sử dụng đất liền kề đó theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND thành phố mà tiếp giáp với từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên thì giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi có từ hai người sử đụng đất liền kề trở lên có nhu cẩu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Dựa trên đề xuất danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý và phương án sử dụng đất theo quy định tại Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện báo cáo UBND các quận, huyện thông báo việc lấy ý kiến đến UBND các phường, xã. UBND các phường, xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến đến người dân nơi có đất.

Trong thời gian không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND các phường xã theo quy định tại Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện hoàn thiện phương án sử dụng đất, báo cáo UBND các quận, huyện xem xét, phê duyệt.

Căn cứ phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND các quận, huyện gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 được quy định tại Điều 22 Nghị dịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Tháng 7 vừa qua, Đà Nẵng đã thực hiện khảo sát, tổng hợp nhà, đất công trên địa bàn thành phố.Trong số 1.635 cơ sở nhà ở, đất công hiện nay, có 19 cơ sở có tổng diện tích đất 52.943 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 20.300 m2 do Thành ủy Đà Nẵng quản lý. Có 346 cơ sở, tổng diện tích đất 3.087.670 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.176.013 m2 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối thành phố quản lý.Có 1.212 cơ sở khác với tổng diện tích đất 2.892.729 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.249.277 m2 là do UBND các quận, huyện quản lý; 8 cơ sở, tổng diện tích đất 9.160 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 9.940 m2 thu hồi theo chủ trương của UBND thành phố; 40 cơ sở còn lại với tổng diện tích đất 28.007 m2, tổng diện tích sàn sử dụng 27.144 m2 do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý.Theo Sở Tài chính, về hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất như trên, có 1.435 cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Có 18 cơ sở nhà, đất cho thuê, cho mượn toàn bộ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có 36 khu đất trống chưa sử dụng trong đó các quận, huyện có 17 khu đất, riêng huyện Hòa Vang có 12 khu đất, khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước có 14 khu đất, riêng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng 11 khu đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *