Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu tường niệm danh – Tài liệu

… giải quyết: Phí, lệ Lệ phí thẩm định thiết kế sở từ 0,0150% đến 0,0250% x Tổng dự phí: toán Yêu cầu Không điều kiện: + Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003; + Luật … 29/11/2005; + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; + Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng Căn quy định chi tiết số … dung Nghị định số 12/2009/NĐpháp lý: CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; + QĐ số 2989/2006/ QĐ-UB ngày 29/12/2006 UBND tỉnh TT-Huế việc ban hành quy định phân…

  • 2
  • 545
  • 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *